Projekty do nichž jsme zapojeni

ZŠ a MŠ Psáry je zapojena do těchto projektů:

 

 

 

 

Název projektu:                                  Aby se nám lépe učilo
Registrační číslo projektu:                  CZ.02.3.68/0.0/0.0/.16_0222/0002882
Doba realizace:                                   od 1.9.2016 do

Výše dotace                                        1.096.847,- (z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu)

Stručný popis projektu: Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Cíl projektu: Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

 

Název projektu:                                  Učíme děti číst a rozumět
Registrační číslo projektu:                  CZ.1.07/1.1.00/56.0237
Název operačního programu:             Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo a název oblasti podpory:           7.1.1 – zvyšování kvality ve vzdělávání

Alokace: 390.372 Kč
Doba realizace: červenec 2014 - prosinec 2015
Anotace projektu: Projekt je zaměřen na podporu kurikulární reformy a výuku cizích jazyků v cizích školských zařízeních.

Klíčová aktivita: Čtenářské dílny jkao prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.

Klíčová aktivita:Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky.

 

 

Název rozvojového programu:           Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015
Č. j.:                                                   MŠMT-26805/2014
Název operačního programu:            Povídálek - jazýček si rozhýbám, pak si pěkně povídám"
Doba realizace: leden 2015 - prosinec 2015

Anotace projektu:
Projekt je zaměřen na logopedickou prevenci, diagnostiku a následnou terapii narušené komunikační schopnosti u dětí v MŠ Psáry. Součástí projektu je vyškolení čtyř "logopedických asistentek" (paní učitelky v MŠ absolvují akreditovaný kurz v souladu s m.d.č.j. 14 712/2009-61), které povedou kolektivní logopedická cvičení v rámci ŠVP. Vybavení všech tříd MŠ (5 tříd) logopedickými pomůckami a dovybavení pracovny speciálního pedagoga - logopeda moderními výukovými pomůckami a odbornou literaturou.

Nedílnou součástí projektu je úzká spolupráce speciálního pedagoga - logopeda a paní učitelek  (konzultace, metodické vedení). Pod vedením speciálního pedagoga - logopeda mohou paní učitelky absolvovat povinnou peaxi (podmínka pro absolvování kurzu s č.j. 14 712/2009-61) v rozahu 20 hodin přímo v MŠ Psáry.

 

 

Název projektu:                                  Frajeřinky pro mateřinky
Registrační číslo projektu:                  CZ.1.07/1.3.00/48.0039
Název operačního programu:             Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo a název oblasti podpory:            7.1.3. – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Alokace: 5.538.976,80 Kč

Doba realizace: červen 2014 - červen 2015

Anotace projektu:
Projekt je zaměřen na vzdělávání cílové skupiny pedagogických pracovníků mateřských škol v oblasti polytechnické výchovy, konkrétně v oblastech RVP "Dítě a společnost" a "Dítě a jeho svět". Jedná se o 5 na sobě nezávislých akreditovaných rukodělných seminářů, které cílové skupině v různých možnostech a kombinacích nabízí seznámení se s novými technikami tvoření, způsobem prezentací těchto technik a způsobem využití pro jejich praxi. Realizací projektu chceme komplexně rozvíjet osobnost pedagoga - důraz na rozvoj jemné motoriky a propojení s tématy okolního světa - a tím přispět k zatraktivnění výuky v mateřských školách. Pedagog si může sám vybrat různé možnosti kurzů a tím i technik tvoření, se kterými se bude nově seznamovat nebo jejichž dovednosti bude prohlubovat a zároveň bude metodicky školen, jak dále s danou technikou zacházet a propojit ji s dalšími tématy RVP mateřské školy. Území dopadu na kraje Vysočina, Jihomoravský, Plzeňský, Pardubický, Jihočeský a Středočeský.

 

Název projektu:                                  Jak co funguje
Registrační číslo projektu:                  CZ.1.07/1.3.00/48.0075
Název operačního programu:             Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo a název oblasti podpory:            7.1.3. – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Alokace: 7426533,33 Kč

Doba realizace: červen 2014 - červen 2015

Anotace projektu: Projekt je určen pro pedagogy mateřských škol pro jejich profesní rozvoj v oblasti podpory polytechnického vzdělávání a osobnostního i profesního rozvoje učitele. Druhou cílovou skupinou jsou vedoucí pracovníci MŠ. Projekt bude realizován v padesáti mateřských školách, tak aby z každého kraje byla podpořena minimálně jedna mateřská škola.
V rámci projektu jsou připraveny a budou realizovány tři akreditované vzdělávací programy, kdy se pedagogové naučí využívat moderní interaktivní pomůcky a výpočetní techniku, naučí se vytvářet jednoduché interaktivní výukové materiály související s polytechnickou výchovou dětí i je následně zapojit do výuky a po té je v digitální podobě sdílet s ostatními pedagogy jako příklady dobré praxe. Materiály, které se pedagogové naučí vytvářet, budou zaměřeny na oblasti „Dítě a jeho psychika“, „Dítě a společnost“, „Dítě a jeho svět“ to vždy ve vazbě na region, kde pedagogové působí.

 

Název projektu:                                  Učíme digitálně
Registrační číslo projektu:                  CZ.1.07/1.3.00/51.0026
Název operačního programu:             Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo a název oblasti podpory:           1.3 – Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení

Škola se projektu účastní jako partner s finančním příspěvkem společnosti Pontech s.r.o.

Alokace: 848.000 Kč
Doba realizace: říjen 2014 - červenec 2015
Anotace projektu:  Projekt je určen pro učitele a ředitele ZŠ a SŠ. Podpoří školy v zavádění nových moderních dotykových zařízení do vzdělávacího procesu, a to s přihlédnutím na konkrétní obor a jeho metodicko-didaktickou stránku. Ředitelům škol pomůže nastartovat plánování rozvoje ICT. Zúčastní se seminářů, kterém jim přinesou potřebné odborné informace. Budou mít k dispozici konzultanta, který jim bude oporou přímo ve škole. Učitelům projekt umožní získat kvalitní mobilní zařízení. V rozsáhlém vzdělávání posunou své dovednosti s technologiemi, které už ve škole mají, ovládat nově získané zařízení a osvojit si didaktické postupy pro využití těchto zařízení se žáky ve výuce.
Na školách, kde o to bude zájem, bude zřízena role metodika ICT, který bude vzděláván tak, aby po ukončení projektu byl schopen působit jako poradce pro učitele ve školách v regionu.
Učitelé i ředitelé budou po dobu projektu využívat služeb mentorů, kteří pomohou v konkrétních situacích, dále pak online podporu a helpdesk.

 

Název projektu:                                  Škola pro život
Registrační číslo projektu:                  CZ.1.07/1.4.00/21.3779
Název operačního programu:             Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo a název oblasti podpory:            7.1.4. – Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

Dotace: 83.2511,- Kč

Doba realizace: září 2012 - březen 2015

Anotace projektu:
Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole v České republice. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zvýšení efektivity  práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků se SVP a žáků mimořádně nadaných. Snížení výskytu rizikového chování u žáků ZŠ a podpory rovného přístupu ke vzdělávání bude v  projektu  podpořeno zapojením asistenta pedagoga, psychologa, speciálního pedagoga nebo zavedením programu primární prevence.

V rámci projektu budou proškoleni 3 pedagogové v metodice výuky cizích jazyků, 16 pedagogů ve formách a metodách výuky směřujíccíh k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti, bude vytvořeno 180 digitálních učebních materiálů pro používání na interaktivních tabulích a po dobu 24 měsíců bude naše žáky podporovat speciální pedagog/logoped.

Kontakt na logopeda: logoped@skolapsary.cz

Digitální učební materiály (program SMART) Vám zašleme na vyžádání: skola@skolapsary.cz